อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-2 มิย.2560 ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะยาเกทเวย์

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-2 มิย.2560 ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะยาเกทเวย์ จ.พะเยา ดำเนินงานโดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา..กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน..125 คน.เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน จ.สมุทรสงครามที่ผ่านมา..ประธานเปิดโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..(วันพฤหัสบดีที่ 1 พค.2560)

(Visited 1 times, 1 visits today)