สมปรารถนา บุญยืน : นักประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนดีเด่น จ.พะเยา

นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพะเยา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน..ขอแนะนำ..นางสาวสมปรารถนา บุญยืน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ขอมีส่วนร่วมแนะนำ และกล่าวประวัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ สรุปผลสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ และโครงการ/กิจกรรม ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและ ข้อเสนอแนวคิดหลักการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน การสร้างภาพลักษณ์และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน ไปสู่ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสมปรารถนา บุญยืน ปัจจุบัน อายุ 40 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบัน มหาวิทยารามคำแหง ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 6 ตำบล สว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

เริ่มปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจรวมเวลาในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 1 ปี 1 เดือน

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เวปไซค์ และ OA ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง youtube , facebook , Line , วิทยุ , สื่อสิ่งพิมพ์ ,บอร์ด และป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

ผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นผลงานเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ คือการใช้งานประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริห่ารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หรือ ข้อมูลคึวามจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2560

ส่งผลให้มีการจัดเก็บข้อมูลฯ ส่งจังหวัดภายในห้วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ตำบล อบต.ได้รับเกียรติบัตร 2 รางวัลได้แก่ รางวัลอาสาสมัครผู้จัดเก็บ จปฐ.ดีเด่น อันดับที่ 1 และ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยรับมอบเกียรติบัตรจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

..ขอชมเชย และขอยกย่งสรรเสริญ คุณงามความดีของ นางสาวสมปรารถนา บุญยืนตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ด้วย ..ขอคุณงามความดีที่ได้ทำมา ส่งผลให้สมปรารถนา บุญยืน และครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรณณะ สุขะ พละ คิดสิ่งใดให้สมหวังทุกประการด้วยเทอญ…{{วิดิทัศน์แนะนำตัวและผลงาน}}

(Visited 1 times, 1 visits today)