ท่องเที่ยวโดยชุมชน “ไทลื้อเชียงคำ”

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม มีการกำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธ์หลากหลาย น่าสนใจ มีฐานการท่องเที่ยวทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาตนเอง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกทั้ง…ชุมชนมีความสามัคคี เข้าใจกัน มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และมีทักษะในเรื่องต่างๆ อันหลากหลาย และที่สำคัญยิ่งชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการพัฒนา ร่วมกำหนดทิศทาง และร่วมได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทุกขั้นตอน..

ชุมชนไทลื้อ…เป็นจุดเด่นและจดแข็งของชุมชนที่อำเภอเชียงคำ มีเรื่องราวของการอพยพถิ่นฐานมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีนอันไกลโพ้น เส้นทางการเดินทางมาปักหลักแหล่งที่อำเภอเชียงคำนี้ด้วยระยะทางที่ยาวไกล ดังนั้น..ที่นี่จึงมีเรื่องเล่าขานตำนานของชาวไทลื้อมากมาย…

จึงเป็นจุดดึงดูดใจของผู้คน และนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่…เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแห่ง…”ชุมชนไทลื้ออำเภอเชียงคำ”…..

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชาวไทลื้อที่อำเภอเชียงคำ ที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้…. จึงเป็นการท่องเที่ยวนอกจากที่ท่านจะพบ และสัมผัสกับความสวยงาม ความยิ้มแย้มแจ่มใส มีมิตรไมตรีของคนที่นี่แล้ว ท่านยังได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ จึงเป็นมุมมองของการท่องเที่ยวที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน…

ดังคำขวัญที่กล่าวว่า..”กาละแม บ้านธาตุสบแวน…แดนผ้าทอ บ้านธาตุ…ขนมปาด บ้านหย่วน ….ชวนชิมข้าวแคบ บ้านมาง ” จึงเป็นคำขวัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวไทลื้อ อ.เชียงคำ”..{{วิดิทัศน์ท่องเที่ยว}}

(Visited 1 times, 1 visits today)