พะเยาสร้างเสริมขีดความสามารถศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อวางแผนสร้างเสริมขีดความสามารถกองทุนแม่ของแผ่นดินของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา..
 
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน. 27 คน..ประธานเปิดกิจกรรม โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก ปปส.ภาค 5 เชียงใหม่..
 
ได้มีการแบ่งกลุ่มระดับอำเภอเพื่อวางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กิงทุนแม่ของแผ่นดิน..เพื่อขับเคลื่อกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)