{{พะเยา}}สัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 ตค.2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา

การสัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 ตค.2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ และพบปะ มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ
และยังได้ประกอบพิธี คล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก้าวสู่ปีที่ ๕๕ อย่างภาคภูมิ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้” ภายในปี ๒๕๖๔ โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นผู้อ่านสาส์นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน..
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น นางสาวขันเงิน ตันกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.เชียงคำ และมอบใบประกาศข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี จำนวน ๒ ราย คือ นายประเสริฐพล ดวงแก้ว นว.พช.อำเภอแม่ใจและนางทองล้วน แก้วกระจ่าง นว.พช.อำเภอเมืองพะเยา..

(Visited 1 times, 1 visits today)