{{พะเยา}}วันนี่ 5 ส.ค. 59 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปง..นำโดยพัฒนาการอำเภอปง..ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมราษฎร ณ สถานีการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข- บ้านขุนกำลัง

{{พะเยา}}วันนี่ 5 ส.ค. 59 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปง..นำโดยพัฒนาการอำเภอปง..ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมราษฎร ณ สถานีการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข- บ้านขุนกำลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)