{{พะเยา}}ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเชียงทอง. ตำบลท่าวังทอง. อ.เมืองพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2a7Krmb

โครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเชียงทอง. ตำบลท่าวังทอง. อำเภอเมืองพะเยา. จังหวัดพะเยา
ประธานในพิธีเปิดงานศุภชัย. เอี่ยมสุวรรณ. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา. กิจกรรมงานข่วงวัฒนธรรมคนเมืองและงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 13 ในขณะนี้เป็นการจัดกิจกรรมโดยทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและร่วมกับชุมชนวัดเชียงทองตำบลท่าวังทอง. อำเภอเมืองพะเยา. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น.
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจในจังหวัดพะเยาอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวไทยด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
โครงการนี้ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2559.. {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2a7Krmb

(Visited 1 times, 1 visits today)