{{พะเยา}} นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า ณ ศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหา

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
และประชาคมอาเซียน (AC) ณ ศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยมีนางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ด้านการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานด้วย..

(Visited 1 times, 1 visits today)