{{พะเยา}}กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี ใน 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระขนมพรรษา 84 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดพะเยา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี ใน 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระขนมพรรษา 84 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดพะเยาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 สถานที่ ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสวนเด็จย่า 90 ท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา และสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยากิจกรรมประกอบด้วย..ขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติ..จำนวน 4 ขบวน 4 มุมเมือง จาก ข้าราชการพลเรือน,ตำรวจ,ทหาร,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,นักเรียน นักศึกษา,ชมรมลูกเสือชาวบ้าน,ชมรมคนรักในหลวงและประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่า..จุดรวมขบวนทุกขบวน..จะไปรวมเพื่อประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติที่ ข่วงวัฒนธรรม สวมสมเด็จย่า 90 ริมกว๊านพะเยา..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่ิอนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นำโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)