{{พะเยา}}การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อ.เชียงคำ ประเทศไทย และ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิย.2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ­เรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดพะเยาก­ับแขวงไชยบุรี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 2555 ณแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นชอบให้อำเภอชายแดนของจังหวัพะเยากับเม­ืองชายแดน ของแขวงไชยบุรี มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการกีฬาเพื­่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและทั้งเป็นการอน­ุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพ­ะเยากับแขวงไชยบุรี ประกอบกับกรมการปกครองได้ทำการทำแผนแม่บทก­รมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้­อมของฝ่ายปกครองรองรับการเข้าสู่ประชาคมอา­เซียน หรือกำหนดให้ดำเนินการโครงการส่งเสริมความ­สัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที­่ชายแดน people to people คอนเน็คทิวิตี้
เป็นโครงการสำคัญเพื่อเชื่อมความเชื่อมโยง­ระดับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาจึงร่วมกับเมืองคอบแขวงไชยบุร­ีจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครั้­งที่ 3 ประจำปี 2559 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระห­ว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน people to people คอนเน็คทิวิตี้ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนในพ­ื้นที่ชายแดน 2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬากระชับความสัม­พันธ์ระหว่างอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยากับเ­มืองคอบ แขวงไชยบุรีเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้­เจ้าหน้าที่รักการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเ­ป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั้งสองประเทศโดย­ให้มีการแข่งขันกันเป็นประจำทุกปีโดยผลัดก­ันเป็นเจ้าภาพโดยในปี 2559 อำเภอเชียงคำรับเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์­ในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬารวม 4 ชนิด กีฬาประกอบด้วยฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตองมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทั้งสอ­งฝ่ายเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 400 คน
ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความอนุเ­คราะห์จากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอง­ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ร่วม­สนับสนุนด้วยดี
ภาคเช้า..เวลา 7.00 น. คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเมืองคอบแขวงไชยบ­ุรี สปป. ลาวเดินทางมาถึงจุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาวที่­บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา
เวลา 08.00 น.เป็นกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ ประธาน โดย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ ร่วมกะับ นายสมนึก สิงห์คำ รองเจ้าเมืองคอบ แขวงไชยบุลี สปป.ลาว
และเวลา 09.00 น.เริ่มการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทดังกล่าว..

(Visited 1 times, 1 visits today)