{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จว.ลงพื้นที่ 9 อำเภอ แนะนำ จนท.พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559 ระหว่าง 3-10 มิย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1U4VK0Z

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยประสานการจัดเก็บทุก ๆ ปี สำหรับ ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน และ ทุก ๆ 2 ปี สำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค.) ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่มีการจัดเก็บโดยอาสาสมัครในหมู่บ้าน เจาะลงลึกถึงระดับครัวเรือนทุกครัวเรือนทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ทำให้ทราบปัญหา และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน แบบครอบคลุมทุกด้าน 360 องศาทีเดียว
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำกิจกรรมการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต IQL Reward : Information Quality of life Reward เพื่อให้จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตในระดับจังหวัดและมีเครื่องมือยกระดับข้อมูลศูนย์สารสนเทศชุมชนโดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือคนในชุมชนใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน CIA : Community Information Radar Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างง่าย ที่ถูกพัฒนามาจากระบบ Microsoft excel ให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่างๆของชุมชนในการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ,สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน, สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน(ภูมิคุ้มกัน), สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอได้ลงแนะนำการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยระบบข้อมูล GIS ด้วยแผนที่ Google Map ในห้วงระหว่างวันที่ 3 – 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา..เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้หน่วยงานนำไปเป็นตัวเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ ตามแผนพัฒนาทุกระดับ ได้มีข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดต่อไป.. {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1U4VK0Z

(Visited 1 times, 1 visits today)