{{พะเยา}}”ตลาดต้องชม”วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จัดเป็นตลาดนัดชุมชน บรรยากาศแบบพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวพุทธสถานศิลปไทลื้อ สินค้าพื้นเมืองและสินค้าOTOP ทุกวันพุธแรกของเดือน{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1swtMiy

ตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้า otop สินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นการกระจายรายได้ระดับฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มกำลังซื้อให้กับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
ตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมาเปิดจำหน่ายทุกวันพุธแรกของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ ภาพเลี้ยงเทวดาหลวงเมืองมาง การทอผ้า การปั่นฝ้าย การตำข้าว สาธิตการทำน้ำอ้อย ชมการจัดแสดงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพัฒน์พันธ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการเรียนรู้การทำโครงการตอกลายบนผ้าและกระดาษ การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ
การจำหน่ายสินค้าตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมา จะเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ได้แก่การติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า มีเครื่องชั่งกลางเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของสินค้า บริเวณตลาดมีความสะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจะได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า
ขอเชิญซื้อสินค้าธงฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ จำหน่ายและในราคาพิเศษอาทิเช่นน้ำมันพืช น้ำตาลทรายและอื่นอื่นอีกมากมาย ในตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมา…อย่าลืมและอย่าพลาด…ขอเชิญชมตลาดทุกวันพุธแรกของทุกเดือนพบกับตลาดต้องชมที่วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1swtMiy

(Visited 1 times, 1 visits today)