{{พะเยา}}การประเมินผลงานข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 โดยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1U0oBn2

การประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด,ผลงานประเภทหน้ากลุ่มงาน,ผลงานประเภทวิชาการและผลงานสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ภาคเช้า..นำเสนอผลงานประเภทหัวหน้ากลุ่มงานคือนางศลิษา. ม่วงใหม. ่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,เสนอผลงานประเภทวิชาการ. นางสาววิภารัตน์ไฝเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ,การนำเสนอผลงานประเภทสนับสนุน นางชณัชฐิยา. ปิงยศ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน

และในภาคบ่ายคณะกรรมการและลงพื้นที่คัดเลือก. โดยลงเดินทางลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว. เป็นการตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลงานประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์. ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว
หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงาน พื้นที่อำเภอปง. บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง นำเสนอผลงานประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน. นางสาวสารภี. มีปาน. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันนี้ประธานคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก่อพงษ์. โกมลรัตน์. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและทีมงาน..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1U0oBn2

(Visited 1 times, 1 visits today)