เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน อละคณะลงตรวจเยี่ยมและรับฟังนำเสนอผลงานประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์. ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว

การประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด,ผลงานประเภทหน้ากลุ่มงาน,ผลงานประเภทวิชาการและผลงานสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 หน้าที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. ศาลากลางจังหวัดพะเยา

และในภาคบ่ายคณะกรรมการและลงพื้นที่คัดเลือก. โดยลงเดินทางลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว. เป็นการตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลงานประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์. ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว

วันนี้ประธานคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก่อพงษ์. โกมลรัตน์. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและทีมงาน..

(Visited 1 times, 1 visits today)