{{พะเยา}}การประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด,ผลงานประเภทหน้ากลุ่มงาน,ผลงานประเภทวิชาการและผลงานสนับสนุน.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 หน้าที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

การประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด,ผลงานประเภทหน้ากลุ่มงาน,ผลงานประเภทวิชาการและผลงานสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 หน้าที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ภาคเช้า..นำเสนอผลงานประเภทหัวหน้ากลุ่มงานคือนางศลิษา. ม่วงใหม. ่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,เสนอผลงานประเภทวิชาการ. นางสาววิภารัตน์ไฝเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ,การนำเสนอผลงานประเภทสนับสนุนนางชณัชฐิยา. ปิงยศ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน

และในภาคบ่ายคณะกรรมการและลงพื้นที่คัดเลือก. โดยลงเดินทางลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว. เป็นการตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลงานประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์. ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว

หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงาน พื้นที่อำเภอปง. นำเสนอผลงานประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน. นางสาวสารภี. มีปาน. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันนี้ประธานคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก่อพงษ์. โกมลรัตน์. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและทีมงาน..

(Visited 1 times, 1 visits today)