{{พะเยา]}การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เป็นการประชุมหารือระหว่างคณะผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น ณ ห้องประชุม Biz Clup สนง.พาณิชย์จังหวัดพะ้ยา..เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1RVhg0p

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา..หารือระหว่างผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น..เพื่อระดมพลังขับเคลื่ิอนการดำเนินงาน..ณ ห้องประชุม Biz Clup สนง.พาณิชย์จังหวัดพะ้ยา..ประธานโดย นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิย.2559 เวลา 14.00 น.

คณะผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 2.นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรม 3.นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยพะเยา 4.นางจินตนา จันจองคำ ประธานมูลนิธิโรตารี่สากลจังหวัดพะเยา และ 5.นายธีรัตน์ ดาวไธสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญบ้านรักษ์สมุนไพร

มีหน้าที่..1.สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.บูรณาการการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และ 3. เชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานจากคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง

นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ได้กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีเป้าหมายในการระดมหุ้น 4 ล้านบาท จากภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขณะนี้คณะทำงานชุดก่อตั้งนี้ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้งแล้ว มีผลงานการขับเคลื่อนคืบหน้าไปมาก อย่างน่าพึงพอใจ

ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนเดินหน้า เปิดช่องทางการตลาด 2 ด้าน ด้านแรก การเปิดตลาดออนไลน์ ด้วยการจัดทำระบบเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในเดือน มิย.2559 นี้ และ ช่องทางที่ 2 คือ เปิดตลาดออฟไลน์ ตามEvent ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าก็จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแน่นอน

ที่ประชุมมีมติที่จะมีการพบปะะหารือ กันทุกวันจันทร์ บ่าย 2 ทุกสัปดาห์ และมีกำหนดการประชุมชี้แจง แก่ตัวแทนกลุ่ม องค์กรประชาชนในระดับพื้นที่ ในวันที่ 21 มิย.2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1RVhg0p

(Visited 1 times, 1 visits today)