{{พะเยา}}พัฒนากรขวัญใจชุมชน : สารภี มีปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง..จังหวัดพะเยา…{{สารคดี}} http://bit.ly/25y48eU

พัฒนากรขวัญใจชุมชน : สารภี มีปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง..จังหวัดพะเยา…

ห้าสิบกว่าปีแล้ว ที่กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกรมหนึ่งมีบุคลากรทำงานอยู่ในพื้นที่ มีภารกิจยิ่งใหญ่ ในการต่อสู้กับกับการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยคลุกคลีร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน ตำบลในชนบท ซึ่งราชการหลายหน่วยงานไม่สามารถเทำได้ แต่มีข้าราชการกรมนี้เท่านั้นที่สามารถทำได้ ….พวกเขาเหล่านั้นคือ “พัฒนากร”ซึ่งเป็นข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนนั่นเอง..

ขอพาท่านลงพื้นที่ติดตามเกาะติดการทำงานของพัฒนากรขวัญใจชุมชนของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง จ.พะเยา ที่ชื่อ ” สารภี มีปาน” พัฒนากรตำบลขุนควร………….

นางสาวสารภี มีปาน ปัจจุบันอายุ 42 ปี การศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ 30 กันยายน 2547 ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี หมุนเวียนโยกย้ายภานในจังหวัดลพบุรี คือ อ.ชัยบาดาล,อ.เมืองลพบุรี และ อ.ท่าวุ้ง ได้ย้ายมาอยู่ที่ภาคเหนือ เมื่อปี 2554 ที่ อ.สองแคว จ.น่าน และล่าสุด ปี 2556 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง จ.พะเยา

ได้เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานที่เป็นรูปธรรม หลากหลายกิจกรรมที่สัมผัสได้ เช่น หมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดี่เด่นระดับจังหวัดพะเยา ปี 2558 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จนเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน

สารภี มีปานได้เข้าส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านด้านการเพาะและปลูกผักหวานป่า โดยมีครัวเรือนต้นแบบปลูกผักหวานป่า คือ ครัวเรือนของนายสว่าง ใจเย็น ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่ามาตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน ปลูกผักหวานป่า จำนวน 3,000 ต้น ขณะนี้ได้ผลิยอดชูช่อเก็บออกขายเป็นรายได้ของครอบครัวแล้ว ขณะนี้อาชีพนี้ได้ขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่น ๆ อย่างกว้างขวางในอำเภอปง

นอกจากนี้ยังสามารถเพาะเมล็ดผักหวานป่า หรือที่เรียกว่า “งอกผักหวานป่า” ได้อีกด้วย วันที่เราไปเยี่ยม กำลังเพาะไว้ ประมาณ 40,000 กว่างอก ซึ่งจำหน่ายในราคางอกละ 10 บาท ก็จะทำเงินได้ถึง 400,000 บาททีเดียว ซึ่งขณะนี้งอกสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งขายตามคำสั่งซื้อได้แล้ว

สารภี มีปาน ได้ทุ่มเทและอุทิศตนปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ถึงแม้จะเป็นสุภาพสตรี แต่ก็เป็นสตรีที่แข็งแกร่ง ทุกก้าวย่างสู่ชุมชนของเขา สร้างความรัก ความศรัทธา แก่ภาคคีผู้ร่วมพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน นับได้ว่าเป็นเขาเป็น “พัฒนากรขวัญใจประชาชน”อย่างแท้จริง

ที่น่าชมเชยอีกประการหนึ่ง สารภี มีปาน ยังดำรงชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ และ ประชาชาทั่วไป นั่นคือ การลงมือดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของตนเอง ประมาณ 7 ไร่ ปลูกสัปปะรส มะม่วง ผักหวาน พืชผักสวนครัว ฯลฯ เธอกล่าวว่า “ก่อนที่เราจะไปสอนชาวบ้านทำ เราเองก็จะต่้องเรียนรู้ และทำเองจนประสบผลสำเร็จก่อน จึงจะไปสอนชาวบ้านได้อย่างมั่นใจ”…

พัฒนากร..คือผู้สร้างเหล่าผู้นำในชนบท ฝึกฝนและส่งเสริมให้ชาวบ้านดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตัวเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เหล่าผู้นำที่พัฒนากรเหล่านั้นสร้างให้เป็นผู้นำของหมู่บ้าน ได้เติบโตและดำรงความเป็นผู้นำตำแหน่งสำคัญๆในสังคมจวบจนทุกวันนี้
สารภี มีปาน พัฒนากรขวัญใจชุมชน เทียนเล่มน้อยเล่มนี้จะคอยส่องแสงประกาย สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมเคียงป่าเคียงไหล่กับผู้นำชุมชน…นำพาหมู่บ้านไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ คนในชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน..{{สารคดี}} http://bit.ly/25y48eU

(Visited 1 times, 1 visits today)