{{พะเยา}}การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี พุทธศักราช 2551-2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพุดตานห้องพุดตาน. โรงแรมพะเยาเกทเวย์.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี พุทธศักราช 2551 ถึง 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที. ณ ห้องพุดตานห้องพุดตาน. โรงแรมพะเยาเกตเวย์. อำเภอเมือง.
จังหวัดพะเยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (2561 ถึง 2564) ประธานในพิธ ีโดย นายศุภชัย. เอี่ยมสุวรรณ. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปีและบรรยายพิเศษเรื่อง มุมมองมุมมองของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยา
ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) โดย นางทิชากร. ประไพพิทยาคุณ. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา
ภาคบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อทิศทางของการพัฒนาจังหวัดพะเยาในมุมมองของภาคราชการ. ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และสุดท้ายเป็นการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาพฤกษกระดาษ 2561 ถึง 2564…

(Visited 1 times, 1 visits today)