{{พะเยา}}การติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการIQL ปี 2559 โดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ 24 พค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WRRcM8

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการIQL โดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นายอดิศร สุทธิเลิศ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายเสกสรร ประวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคเช้า..เป็นการประชุมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 24 พค.2559..และภาคบ่ายเยี่ยมกิจกรรมของขุมชนบ้านทุ่ง ม.2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน..ตลาดนัดชุมชนแบบเกื้อกูล และโรงสีข้าวชุมชนจังหวัดพะเยาพะเยาขอขอบคุณคณะจากศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้เกียรติมาเยือนจังหวัดพะเยาในครั้งนี้..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WRRcM8

(Visited 1 times, 1 visits today)