{{พะเยา}} พิธีเปิดงานแถลงข่าว ลิ้นจี่คุณภาพดีจังหวัดพะเยาปี 2559 ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1XChp04

พิธีเปิดงานแถลงข่าว ลิ้นจี่คุณภาพดีจังหวัดพะเยาปี 2559 ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร..เมือวันที่ 19พค.2559 ณ สวนลิ้นจี่นายบรรเลง. แก้สเขียว บ.ใหม่นคร ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา. งานลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤษภาคม 2559 ณบริเวณสนามข้าง. บขส.จังหวัดพะเยา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการลิ้นจี่คุณภาพดีจังหวัดพะเยา. จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่. จำนวนทั้งหมด 15,572 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จำนวน 2,196 ราย มีผลผลิตในปีที่ผ่านมาจำนวน 8,842 ตัน
และในปี 2559 มีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 5,312 ตัน เพิ่มผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากจังหวัดพะเยาได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตลิ้นจี่ได้รับผลกระทบอย่างมาก. แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ลิ้นจี่มีคุณภาพดีสามารถส่งออกจำหน่ายได้
จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณสนับสนุนกระดาษห่อลิ้นจี่ กล่องบรรจุผลผลิตลิ้นจี่และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ qr code เพื่อชาวสวนลิ้นจี่ได้ผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับและจัดงานแถลงข่าวลิ้นจี่คุณภาพดีจังหวัดพะเยา
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมรณรงค์และกระตุ้นการบริโภคลิ้นจี่ของจังหวัพะเยา. ให้ผู้ผลิตทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้รู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่คุณภาพดีของจังหวัดพะเยาได้รับประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ live g ให้มีคุณภาพดีและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
การจัดงานแถลงข่าวทุกวันนี้มีส่วนราชการและเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมงานจำนวน 400 รายโดยหวังให้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่ 4 คนพักดีของจังหวัดพะเยาจะช่วยประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและส่งเสริมด้านการตลาดลิ้นจี่สู่ผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดต่อไป
ประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว ในวันนี้คือนายสรธร. สันทัด. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา. พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเข้าร่วมและพี่น้องประชาชนชาวสุริที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก.. {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1XChp04

(Visited 1 times, 1 visits today)