{{พะเยา}}ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ โครงการ IQL Reward : Information Quality of life Reward อ.จุนและ อ.ดอกคำใต้(16 พค.2559)

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางนันทิยา ยาเจิญ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ลงติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ โครงการ IQL Reward : Information Quality of life Reward

ในห้วงระหว่างวันที่ 16 – 23 พค.2559 กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ 9 อำเภอ เพื่อออกติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันจันทร์ที่ 16 พค.2559 นี้ เป็นวันแรกได้ลงเยี่ยมติดตามและสนับสนุน ภาคเช้า..ที่ อ.จุน และภาคบ่าย..ที่ อ.ดอกคำใต้

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำกิจกรรมการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต IQL Reward : Information Quality of life Reward เพื่อให้จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตในระดับจังหวัดและมีเครื่องมือยกระดับข้อมูลศูนย์สารสนเทศชุมชนโดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือคนในชุมชนใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านพัฒนาการอำเภอ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้งสองแห่ง ขอขอบคุณไว้

(Visited 1 times, 1 visits today)