{{พะเยา}}เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พค.2559 สารสนเทศเพื่อชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ.ปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1rN05tg

{{พะเยา}}เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พค.2559 สารสนเทศเพื่อชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ.ปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง ภายใต้การนำของนายเป็ก สนิท ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบดีเด่น พลิกผืนแผ่นดินบ้านปัวแห่งนี้เขียวขจีทุกตารางเมตร ภายใต้วิถีพอเพียงของชุมชน.เป็นชุมชนต้นแบบอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ..

ชื่นชมผลงานของชุมชนบ้านปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา กับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2549 ถ้วยรายวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”…ภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อและนามสกุลที่สั้นที่สุด คือ “นายเป็ก สนิท” ผู้ใหญ่บ้านคนดีของชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว(โรงสี),ศูนย์เรียนรู้ชุมชน,อาชีพเก็บขยะขายเป็นเงินของนางนภาพรรณ คนการ,อาชีพเลี้ยงไก่และกบ ของนายอุดร สุไชยา,อาชีพเพาะเห็ดของนายผัด สนิท การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เกือบทุกหลังคาเรือน..
และจุดสุดท้าย..นายเป็ก สนิท ผู้ใหญ่บ้านตัวอย่าง..นอกจากท่านจะเป็นผู้บริหารงานในชุมชนของท่านแล้ว ท่านยังทำเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติให้ชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรม คือ ท่านใช้พื้นที่ของท่านประมาณ 20 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกตามแนวทฤษฎีใหม่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ,เลี้ยงโคขุน จำนวน 8 ตัว,ปลูกหญ้าเนเปียไว้เลี้ยงโค,ปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ไก่ เพื่อบริโภค..ทุกกิจกรรมหมุนเวียน เกื้อกูลกันเป็นประโยชน์อย่างน่าทึ่ง และที่นี่ก็ปลอดการใช้สารเคมีอีกด้วย..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1rN05tg

(Visited 1 times, 1 visits today)