{{พะเยา}}ติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.พะเยา…ติดตามออกอากาศ Thai PBS ในวันเสาร์ที่ l 14 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น.”แหล่งน้ำซับน้ำจำ ต.จำป่าหวาย”{{คลิปรายการ}} http://bit.ly/1TS9xo2

การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สำหรับคนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา…แหล่งน้ำซับน้ำจำนอกจากจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนแล้วพวกเขาพยายามที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาหนทางในการร่วมพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.พะเยา…ติดตามออกอากาศ Thai PBS ในวันเสาร์ที่ l 14 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น.แหล่งข่าว http://www.citizenthaipbs.net/node/8694 {{8ลิปรายการ}} http://bit.ly/1TS9xo2

(Visited 1 times, 1 visits today)