{{พะเยา}}การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 OTOP product champion:OPC วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1YpVqrv

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 ที่จังหวัดพะเยา otop product champion:OPC วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจากท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเกียรติฯ และมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยหรือ otop ประจำปี 2559 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและบุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อส่งคัดสรรในระดับประเทศต่อไปในระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 พฤษภาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีชื่ออยู่ในการลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ otop ปี 2557 ถึงปี 2558 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเช่นองค์การอาหารและยา สำหรับผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายกำหนดไว้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างนึงก่อนวันสมัครเข้าคัดสรร เช่น มผช.มอก ฮาลาล เป็นต้นวัตถุประสงค์ของการคัดสรรเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2559 จังหวัดพะเยามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการลงทะเบียนคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 146 ราย แยกเป็นประเภทอาหาร 30 ราย ประเภทเครื่องดื่ม 8 ราย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 40 ราย ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน 58 ราย และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน 10 รายซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและการกรองผลิตภัณฑ์ otop และพิจารณาให้คะแนนด้านการผลิตความเข้มแข็งของชุมชนด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ต่อไปคณะกรรมการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ประชาชนจำนวนจาก 16 หน่วยงาน..ร่วมดำเนินการ..ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุกท่านไว้ ณ ที่นี้.. {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1YpVqrv

(Visited 1 times, 1 visits today)