{{พะเยา}}“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สร้างเรื่องราวของตราสินค้าที่ยั่งยืน”วิทยากรจากห้างพันทิพย์ จ.ภูเก็ต คุณณัฐยาน์ ไกรโกญจนาถ ผจก.ร้านพรทิพย์ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPและ จนท.พัฒนาชุมชน 9 อำเภอ 150 คน{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/24NvNVj

โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดพะเยา…จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องภูกับยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ otop …ได้เรียนเชิญวิทยากรจากห้างพันทิพย์ จังหวัดภูเก็ต คุณณัฐยาน์ ไกรโกญจนาถ ผู้จัดการร้านพรทิพย์ จ.ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ของจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สร้างเรื่องราวของตราสินค้าที่ยั่งยืน”..กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย..กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop จาก 9 อำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน…จำนวนทั้งสิ้น 150 คน {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/24NvNVj

(Visited 1 times, 1 visits today)