{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 โดยได้มีการประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาปี 2559 ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะทำงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 โดยได้มีการประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาปี 2559 ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการฯ
จังหวัดพะเยามีผลการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการผลการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ปี 2557 ถึงปี 2558 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรประจำปี 2559 ดังนี้..
ผลการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ปี 2557 และปี 2558 มีผู้ผลิตผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 143 ผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 1 อาหาร จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ 2 เครื่องดื่ม จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ 3 ผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 ผลิตภัณฑ์ 4 ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 59 ผลิตภัณฑ์และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 143 ผลิตภัณฑ์
คณะทำงานจะดำเนินการพัฒนาตรวจสอบและการกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าร่วมการคัดสรร 1 ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและการกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าร่วมการคัดสรรและให้ค่าคะแนนในส่วนแต่ละส่วนของตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลาตั้งแต่ 8.30 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา…

(Visited 1 times, 1 visits today)