{{พะเยา}}การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/23DSAk4

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราขชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน 12 ชุด โดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและประชารัฐ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน)เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ซึ่งหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐมุ่งเน้นให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมทุกระดับชั้นบรูณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ยึดความถูกต้องของประชาชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับรายได้ของประเทศชาติให้มีรายได้สูงขึ้นขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด มีดังนี้…1 จัดตั้งบริษัท social enterprise โดยคัดเลือกบุคคลจากพระเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน และมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน มีคณะกรรมการบริษัท 5-10 ท่าน มีจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียน และมีที่อยู่สำนักงานในแต่ละจังหวัดเริ่มงาน…โดยการคัดเลือกคณะกรรมการผู้จัดการจากภาคประชาชนที่มีความรู้พื้นฐานระดับธุรกิจและหลังจากนั้นค้นหาชุมชน…โดยชุมชนที่มีความพร้อมมีศักยภาพหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือมีบริการที่มีศักยภาพและค้าขายอยู่แล้ว และจัดอยู่ใน 3 กลุ่มงาน คือการเกษตร การแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไปเป็นการช่วยเหลือชุมชน..ตามกระบวนการพัฒนา 5 ฟันเฟืองได้แก่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสร้างสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน ในการบริหารจัดการการบริหารจัดการบริษัทประชารัฐสามัคคี จ.พะเยา จำกัดนั้น..1 เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา 2 ประสานความช่วยเหลือจากภาคเครือข่ายประชารัฐสามัคคีจังหวัดต่างๆและส่วนกลางและ 3 พัฒนาคัดเลือกชุมชนที่เขาร่วมอย่างต่อเนื่องจังหวัดพะเยาได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด 3 กลุ่มงานดังนี้…การเกษตรประกอบด้วยประมงจังหวัด เกษตรจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดผอ. การศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยาการแปรรูป sme หรือ otop ประกอบด้วยประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์อัญมณีจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประธานบีชคลับจังหวัดพะเยา และประธานเครือข่าย otop จังหวัดพะเยาการท่องเที่ยวโดยชุมชน..ประกอบไปด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้.. 1 ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม social enterprise จัดเวทีประชาคมในพื้นที่เป้าหมาย 2 วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ 3 วางแผนพัฒนาผ่าน 5 กระบวนงาน คือการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และ 4 การบริหารจัดการนำเสนอข้อมูลพื้นที่ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่และวางแผนพัฒนา 5 กระบวนงานต่อคณะทำงานขับเคลื่อนการพนันเซอร์กิตแห่งชาติและประชารัฐจังหวัดพะเยา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/23DSAk4

(Visited 1 times, 1 visits today)