{{พะเยา}}สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 3 พค.2559 ณ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 3 พค.2559 ณ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมการและการเข้าสู่ระบบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OPC (OTOP: Product Champion 2016)
จังหวัดพะเยา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ที่ลงทะเบียนฯ ปี 2557-2558 และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มาตรฐานรับรอง 1 กลุ่ม/ราย ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
วันที่ 11 พค.2559 ณ ห้องที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จัดประชุมคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จ.พะเยา
วันที่ 12 พค.2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ส่งผลิตภัณฑ์ พร้อมใบสมัครให้จังหวัดพะเยา
วันที่ 12 พค.2559 ส่งผลิตภัณฑ์ที่จะคัดสรรให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
วันที่ 13 พค.2559 ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
วันที่ 15 พค.2559 จังหวัดพะเยาส่งผลิตภัณฑ์พร้อมผลการพิจารณาให้กรมการพัฒนาชุมชน
และวันที่ 17-26 พค.2559 ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(ระดับประเทศ)
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ กลุ่ม สมัครเข้ารับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โทร .054-449544 และ สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ..

(Visited 1 times, 1 visits today)