{{พะเยา}}วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2559 ที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พค.2559 ณ สโมสรเทศบาลเมืองพะเยา(หนองระบู) อ.เมืองพะเยา{{คลิป}} http://bit.ly/1TotrUS

วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2559 ที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พค.2559 ณ สโมสรเทศบาลเมืองพะเยา(หนองระบู) อ.เมืองพะเยา ประธานเปิดโดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา…
เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพและความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2432 เป็นต้นมา
เหตุผลที่ทำให้ต้องมีวันแรงงานก็เพราะ ในระบบเศรษฐกิจ แรงงานมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิตต่างๆ ที่ได้ทำในโรงงานอุตสาหกรรม พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นด้วยการทุ่มเท แรงกายและแรงใจในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ที่มุ่งมั่น เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย บริษัทจะมีความมั่นคงก้าวหน้า หรือความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ การใช้แรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ด้วยการให้วันหยุดสำหรับอาชีพนี้ ถือว่าได้รับการเอาใจใส่อย่างแท้จริง แม้ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
“แรงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”..เป็นชื่อของกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดพะเยาประจำปี 2559 ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 สถานที่จัดงาน ณ สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาจึงได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดพะเยาประจำปี 2559 {{คลิป}} http://bit.ly/1TotrUS

(Visited 1 times, 1 visits today)