{{พะเยา}}โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.พะเยา ประจำเดือนเมษายน 2559 และการตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ประธานโดย นายศรีโรจน์, นิมมานพัชรินทร์, ปลัดจังหวัดพะเยา

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2553 และการตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ประธานโดย นายศรีโรจน์, นิมมานพัชรินทร์, ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯตามที่จังหวัดพะเยาและกำหนดออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยา ปี 2559 บูรณะการตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ โดยประชุมรับฟังสภาพปัญหาความต้องการที่เกินขีดความสามารถ ประจำเดือนเมษายน 2559 ได้ออกหน่วยบริการครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจได้ร่วมจัดกิจกรรมการสาธิตอาชีพและการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้า otop ในพื้นที่ของตำบลป่าแฝก ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชูในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอองค์ พระเจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2559 สำเร็จปีนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 2 วัน ของจังหวัดพะเยากำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 เมษายน 2559 ณ บริเวณวัดป่าแฝกตาราง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่เน้นให้การบริการและแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบในพื้นที่และการบริการแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมมีการให้ความรู้การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงตัวอย่างของจริง การสาธิตและฝึกปฏิบัติการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป็นต้น โดยมีเกษตรกรจากตำบลป่าแฝก และตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานและขอรับบริการจำนวน 300 คน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)