{{พะเยา}}นายวัฬฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/สระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ วัดศนรีโคมคำ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมย.2559

พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/สระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ด้วยจังหวัดพะเยาและจัดพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวงสรงน้ำพ่อขุนงำเมืองสระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย
นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/สรงน้ำพ่อขุนงำเมืองและสระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ณที่วัด ศรีโคมคํา เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
เวลา 8.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนพร้อมกันที่หน้าวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำคณะสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง(จำลอง) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำขอขมาและคำขอพรพระเถระ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระประกอบไปด้วย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา และพระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัด
หลังจากนั้นได้เดินทางไปสรงน้ำพระอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีอุโมงค์คำ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเทพญาณณเวที เดินทางไปสรงน้ำพระธาตุที่วัดลี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระครูอนุรักษ์โบรานันท์ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
หลังจากนั้นเดินทางไปยังวัดรัตนวรารามจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยรับคำขอขมาและถวายเครื่องราชไชยธรรมแด่พระปัญญาพิศาลเถระ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา- น่าน เจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม
เดินทางไปยังวัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระโสภณพัฒโนดมกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม และเดินทางไปยังวัดอนาลโยทิพยารามถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระมหาเถระพระเทพวิสุทธิญาณ วิ-รองเจ้าคณะภาค๔๕๖๗ เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม พระโพธิญาณรังสีเจ้าคณะ ลำปาง-แพร่…

(Visited 1 times, 1 visits today)