{{พะเยา}}“ประเพณีแห่ดอกไม้”วันสงกรานต์ ของชาวภูไท(อิสาน) ที่ บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง”หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้{{คลิป}} http://bit.ly/23sH2W1

“ประเพณีแห่ดอกไม้”วันสงกรานต์ บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง”หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559..
…วันนี้ขอพาท่านชมประเพณีแห่ดอกไม้ของหมู่บ้าน บ้านใหม่ราษฏร์บำรุง หรือ บ.จำไก่ เป็นหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ทั้งชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท ซึ่งมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และมุกดาหาร
บ้านใหม่ราษฎร์บำรุงอยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ24 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน 140 หลัง จำนวนประชากรทั้งสิ้น 632 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน สภาพอากาศจึงมีความเหมาะสมต่อการทำเกษตร โดยชุมชนคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเดิมของตนเองอยู่ ประชากรอาศัยแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่กันแบบเครือญาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ยังอนุรักษ์ไว้ เช่น วัฒนธรรมการกินอยู่ ภาษาพูดของท้องถิ่น
วัฒนธรรม ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา…ประกอบด้วย ประเพณีแห่ดอกไม้ในวันสงกรานต์ บุญข้าวจี่ บุญกองข้าว บุญเบิกบ้าน การทอผ้า การทอเสื่อกก การจักสาน ศิลปวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นคือ การแสดงดนตรีโปงลาง จากวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงได้ร่วมกันจัดโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาวิถีชีวิตแบบอีสานและล้านนา
การท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล วัดพระธาตุหลวงจำไก่ อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู หัตถกรรมพื้นบ้าน (ทอผ้า จักสาน ทอสื่อกก) ศิลปะการแสดงดนตรีโปงลาง แปลงเกษตรการทำนา ภูเขา (หน้าผาเทวดา) ประเพณีแห่ดอกไม้ วันสงกรานต์ พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ
การบริหารจัดการท่องเที่ยว..ดำเนินการโดยชุมชนซึ่งมีกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น โฮมเสตย์ กลุ่มแม่บ้านจัดการเรื่องอาหาร กลุ่ม OTOP จัดการจำหน่ายสินค้าOTOP อบต.จัดการเรื่องอุปกรณ์ รถ เจ้าหน้าที่ กลุ่มดนตรีโปงลางจัดการเรื่องการแสดง รายได้ที่ได้รับแบ่งเข้าชุมชน 10% ของรายได้ทั้งหมด..
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชาวต่างประเทศนิยมมาพักศึกษาวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ การทำเกษตร หัตถกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ชาวไทยเที่ยวชมโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีโปงลาง…
บรรยากาศประเพณีแห่ดอกไม้วันนี้..สนุกสนาน มีความสุขกับการเล่นน้ำสงกรานต์ มีการจัดขบวนแห่ดอกไม้ มีการแสดงโปงลางอิสาน มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เป็นตัวแทนมาจากทุกหมู่บ้าน ประธานในพิธีวันนี้คือ นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ หน่วยงานดำเนินการวันนี้คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง โดยมี นายพินิจ สุวรรณไตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งและทีมงานดำเนินการร่วมกับชุมชนทุกหมู่บ้าน..
…“ขอชมเชยว่าชุมชนมีแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกองค์กร ดำรงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย”…{{คลิป}} http://bit.ly/23sH2W1

(Visited 1 times, 1 visits today)