{{พะเยา}}แก้จนด้วย..โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ ภายใต้โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ปี 2559 จำนวน 15 ทุน งบประมาณ 825,000 บาท {{คลิป}} http://bit.ly/1Mox0xB

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ หลักสูตร 6 เดือน ฝึกประสบการณ์ 12 เดือน ฟรีค่าเล่าเรียน 55,000 บาท(ไม่ต้องเสีย) ระหว่างเรียนมีสวัสดิการ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง วันละ 140 – 180 บาท และฝึกประสบการณ์มีค่าตอบแทน วันละ 400 บาท ที่สำคัญ จบแล้วบรรจุเป็นพนักงานของโรงพยาบาลทันที ไม่มีว่างงาน..!! ปี 2559 นี้รับสมัคร จำนวน 15 คน จนถึงวันที่ 22 เมย.2559 เดินทางเข้ารายงานตัวเย็นวันศุกร์ที่ 22 เมย.2559 และเริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 เมย.2559 สนใจและติดต่อสมัครได้ที่ ผมยุทธภูมิ นามวงศ์ โทร.081-8220436 {{ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ}} http://www.cddphayao.com/download/doc/goldenyears2559.pdfโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ ี 2559 ภายใต้ความร่วมมือ รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สนใจติดต่อสอบถามและสมัครที่ ยุทธภูมิ นามวงศ์ พัฒนาชุมชน จ.พะเยา โทร.081-8220436 หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ {{ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ}} http://www.cddphayao.com/download/doc/goldenyears2559.pdfโครงการช่วยเหลือฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยีย กรุงเทพฯ กับจังหวัดพะเยาด้วยโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการร่วมระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มอบทุนฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านผู้สูงอายุเป็นเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2549 และในปี 2559 นี้ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะขอมอบทุนฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านผู้สูงอายุและเยาวชนของจังหวัดพะเยาจำนวน 15 ทุน ทุนละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 825,000 บาท โดยเริ่มการฝึกอบรมวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559และมีรายละเอียดตามโครงการมอบทุนฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ {{ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ}} http://www.cddphayao.com/download/doc/goldenyears2559.pdfในปัจจุบันประเทศไทยเรามีประชากรวัยสูงอายุมากขึ้น โครงสร้างครอบครัวและวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้บุตรหลานมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ด้วยเหตุที่สถานพยาบาลด้านผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญมากเนื่องจากลูกหลานต้องการให้มีคนดูแลเอาใจใส่ญาติผู้ใหญ่ของตนเป็นพิเศษ ไม่อยากให้เหงาเมื่ออยู่ตามลำพัง ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมทำให้บุตรหลานมีความอบอุ่นใจว่าผู้สูงอายุของตนจะได้รับความเอาใจใส่มากขึ้นหากแต่ในปัจจุบันประเทศไทยเรายังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์และโรงเรียนผู้ช่วยการพยาบาลปัญญารักษ์การบริบาล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านผู้สูงอายุโดยมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนที่สนใจและมีใจรักงานด้านบริการสุขภาพ แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการ..1.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 2. เพื่อเสริมอาชีพให้เยาวชนและ 3. เพื่อผลิตบุคลากรด้านการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพระยะเวลา..1.กำหนดเริ่มโครงการวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 (พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ร้านค้าOTOPพะเยา เดินทางโดยรถตู้วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.) ส่งมอบตัวและปฐมนิทศ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ 2. ระยะเวลาตามโครงการ 18 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือนแบ่งการเรียนภาคทฤษฎี 1 เดือน และ การเรียนภาคปฏิบัติ 5 เดือน 2.2 การฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา 12 เดือนเป้าหมาย..เยาวชนของจังหวัดพะเยา จำนวน 15 คนคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ1.เพศหญิงหรือชาย2. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 3.ระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยม 3 หรือเทียบเท่าเป็นต้นไปและ 4 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดิการพิเศษที่นักเรียนจะได้รับ 1.ที่พักพร้อมน้ำไฟ สำหรับการเรียนภาคทฤษฎีเดือนแรก2. อาหาร 3 มื้อ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับการเรียนภาคทฤษฎีเดือนแรก3. เบี้ยเลี้ยงวันละ 140 ถึง 180 บาท ดังนี้..สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ 5 เดือน ที่พักฟรี จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟและซื้ออาหารรับประทานเอง แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงดังนี้ ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 140 ถึง 150 บาท สำหรับการเรียนเดือนที่ 2 – 4 เบี้ยเลี้ยงวันละ 170 ถึง 180 บาท สำหรับการเรียนเดือนที่ 5 และเดือนที่ 6การฝึกประสบการณ์ 12 เดือน จ่ายค่าน้ำจ่ายค่าที่พัก น้ำไฟและซื้ออาหารรับประทานเอง แต่นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันละ 400 บาทเงื่อนไขของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ1.จะต้องมีประกันการศึกษาจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยจะได้รับคืนหาดสำเร็จการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ2.ภายหลังสำเร็จการศึกษา 6 เดือนนักเรียนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ เพื่อฝึกประสบการณ์อีกเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในระหว่างนี้โดยปกตินักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันละ 295 ถึง 380 บาท แต่สำหรับในปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านผู้สูงอายุทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษให้กับนักเรียนโดยให้ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับพนักงานของโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์3.นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของโครงการจำนวน 18 เดือนงบประมาณทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนทุนละ 55}000 บาทรวมเป็นเงิน 825}000 บาทการเตรียมตัว เอกสารและค่าใช้จ่าย1.ค่าชุดนักเรียนหญิง1.1 ชุดนักเรียนหญิง 2 ชุด ชุดละ 650 บาท 2 ชุด รวม 1}200 บาท เสื้อสูท 1 ตัว ตัวละ 850 บาทรวม 2}150 บาท1.2 นักเรียนชาย เสื้อนักเรียนชาย 2 ตัว ตัวละ 450 บาท รวม 900 บาท เสื้อสูท 1 ตัว ตัวละ 850 บาท รวม 1}750 บาทหมายเหตุ..นักเรียนชายให้เตรียมกางเกงสแล็คขายาวสีดำ สำหรับใส่มาเรียน จำนวน 2 ตัว2. ค่าประกันการศึกษานักเรียนจะต้องชำระเงินประกันการศึกษาจำนวน 5}000 บาท ซึ่งนักเรียนจะได้รับคืนเงินหากนักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาของโครงการฯ 18 เดือน3.เงื่อนไขของโครงการ 1.นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร จากโรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระยะเวลาของโครงการ 18 เดือน 2 นักเรียนที่ศึกษาไม่ครบตามระยะเวลาของโครงการ จะไม่ได้รับเงินคืนประกันการศึกษา จำนวนเงิน 5000 บาท4.เอกสารที่จะต้องเตรียมตัว 1. สำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด 2. รูปถ่ายขนาดขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุดและ 4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด …“ ปั้นมืออาชีพ โดยมืออาชีพ”… สนใจติดต่อสอบถามและสมัครที่ ยุทธภูมิ นามวงศ์ พัฒนาชุมชน จ.พะเยา โทร.081-8220436 หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ {{คลิป}} http://bit.ly/1Mox0xB {{ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ}} http://www.cddphayao.com/download/doc/goldenyears2559.pdf

(Visited 1 times, 1 visits today)