{{พะเยา}}วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ชุมชนปลอดขยะถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระดับประเทศ..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แจ่ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน มาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ

วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ได้เดินทางไปที่บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เยี่ยมชุมชนปลอดขยะถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระดับประเทศ..มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ที่ตำบลนี้ไม่มีนโยบาย และการส่งเสริมแจกถังขยะไว้หน้าบ้าน แต่จะส่งเสริมให้มีการแยกขยะจำหน่ายเป็นเงิน มีการรีไซเคิลนำมาใช้ใหม้ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือและยังขายเป็นรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยภาคบ่าย.วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แจ้ซ้อน. จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน. ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนของบ้านดงอินตา..ต้อนรับและบรรยายสรุปโดย นายสนั่น สานเครือวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ นางภัทรกุล ใฝเครือ ผอ.กองสาธารณสุขและสวัสดิการ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ พร้อมทั้งชาวบ้านดงอินตาให้การต้อนรับคณะดูงานอย่างอบอุ่นนำคณะศึกษาดูงานไปดูกิจกรรม จุดแยกขยะ หลังจากที่เก็บรวบรวมมาจากครัวเรือนในชุมชน,จุดการรีไซเคิลขยะให้เป็นเงิน และ จุดอัดขยะ ที่ บ.หนองบัว ก่อนที่จะนำไปขายที่โรงงานรับซื้อต่อไป…{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1qv1vrE

(Visited 1 times, 1 visits today)