{{พะเยา}}พาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป เรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะอนุรักษ์ศึกษาและสืบสานงานศิลปล้านนาพะเยาไว้มิให้สูญหาย

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาได้เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและสนใจในงานศิลปะเข้ามาร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะอนุรักษ์ศึกษาและสืบสานงานศิลปะล้านนาพะเยาไว้มิให้สูญหาย สถานที่ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปะ บริเวณลานจอดรถหน้าวัดศรีโคมคำวัดพระเจ้าตนหลวง เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 ถึงเวลา 17 นาฬิกา
การที่จะต้องรักษาศิลปะไว้ให้เป็นเอกลักษณ์แห่งศิลปะล้านนาเอาไว้โดยอาศัยคำว่าศิลปะเป็นเครื่องมือในการยกระดับจิตใจของคนในชาติช่วยจรรโลงสังคมและส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น กลุ่มต้นกล้าศราเมืองจึงกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีใจรักงานในศิลปะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวพะเยาเพื่อนร่วมกันเป็นกำลังขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนพะเยาได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะในการจัดกิจกรรมให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ผลงานผ่านกิจกรรมต่างๆในจังหวัดพะเยาได้สร้างแรงบันดาลใจในด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนของชาวพะเยา
ศูนย์เรียนรู้ศิลปะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาได้เปิดทำการเรียนการสอนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักงานศิลปะเช่นงานวาดลายเส้น การวาดสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค งานแกะสลักไม้ งานผ้าบาติก งานปั้น งานหล่อโลหะ งานสถาปัตยกรรมล้านนาพะเยา งานแกะพระพุทธรูปหินทรายและดนตรีพื้นเมือง โดยกลุ่มต้นกล้าสล่าเมืองที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์..
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สล่าแดง..นายสมภพ ขันทะกิจ โทร.089-9158831…{{วิดิทัศน์}} bit.ly/1qtw9BV

(Visited 1 times, 1 visits today)