{{พะเยา}}พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนตามโครงการArmy summer camp ต้นกล้าคุณธรรม” วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

มณฑลทหารบกที่ 34 ได้กำหนดเปิดค่ายฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ชื่อ”โครงการArmy summer camp ต้นกล้าคุณธรรม”ในห้วงวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คนทั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา คือนายยุทธภูมินามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประเทศบรรยายพิเศษ เรื่อง”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.00 16.00 น ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34

(Visited 1 times, 1 visits today)