{{พะเยา}}ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ. อำเภอเมืองพะเยา มียอดเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 117,722 บาท

พิิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท. ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชทานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2538 โดยได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์และนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศกองทุนพัฒนาเด็ก ชนบทจังหวัดพะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 ขณะนี้มีเงินกองทุนที่ฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขาพะเยาเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,225 ,295 บาทสำหรับในปี 2559 จังหวัดพะเยาได้จัดโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชนต่างๆและประชาชนทั่วไปของจังหวัดพะเยาร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท. โดยมียอดเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 117,722 บาทขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์สิ่งดิ์สิทธิ์ในวัดพระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก. จงช่วยดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุกท่าน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุวรรณะ สุขะ พละ มีความสุขสวัสดีตลอดไป…{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1V0vEeP

(Visited 1 times, 1 visits today)