{{พะเยา}}เมื่อวันที่ 30 มีค.2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมและพบปะ แนะนำแนงทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว..ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ซึ่ง

เมื่อวันที่ 30 มีค.2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมและพบปะ แนะนำแนงทางในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว..ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นตัวแทน/ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยวจากทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 คนวันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ,การจัดเวทีเสวนาเรียนรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยและบ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์ โดย นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษและการค้นหาของดีบ้านเฮา โดยทีมวิทยากรวันที่ 30 มีนาคม 2559 ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และกล่อง 9+1 โดย อาจารย์วัลวิภา ภาณุมาศ พนักงานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชน,นำเสนอของดีชุมชน โดยทีมวิทยากรกระบวนการและการทำแผน 3 บวก 3 บวก 3 บวก..และสุดท้ายการมอบหมายภารกิจโดยนางธันยพร แสงนูญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน…{{ภาพกิจกรรม}} http://bit.ly/1qkl7yz {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1RKtI6w

(Visited 1 times, 1 visits today)