{{พะเยา}}การอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2559 สถานที่ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกตเวย์ กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครมัคคุเทศก์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวจาก 9 อำเภอ 30 หมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

การอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2559 สถานที่ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกตเวย์ กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครมัคคุเทศก์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวจาก 9 อำเภอ 30 หมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 100 คนการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป้าหมาย ประกอบไปด้วยการพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ โดย อาจารย์รุ่งทิวา เดชะปรากรม หัวหน้าสำนักงานธุรกิจและบริการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่ และเสริมสร้างความรู้การให้ความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันโดย นายพิสุทธิพิธ พลังทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการวิชาชีพมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่… {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1M4nu2k

(Visited 1 times, 1 visits today)