{{พะเยา}}การสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.พะเยา เป็นประจำทุกเดือน ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นำเสนอโดยนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเ

การสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.พะเยา เป็นประจำทุกเดือน ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นำเสนอโดยนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน..เมื่อวันพุธที่ 30 มีค.2559ผลการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559จังหวัดพะเยาได้มีการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา โดยได้ดำเนินการบูรณาการกับการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท…ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม 2559 ได้ดำเนินการดังนี้…พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ จุดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมาย แกนนำหมู่บ้าน จำนวน ๗๗๙ หมู่บ้าน เป้าหมาย ๒,๕๐๐ คน ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน,แกนนำ หมู่บ้านละ ๒ คน ,พัฒนากร , ปลัดอำเภอ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับจัดประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ โดยกำหนดรูปแบบการสร้างความรู้ ความเข้าใจดังกล่าว โดยมอบหมายนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนฯผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ให้การศึกษาชุมชน จัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน หมู่บ้านละ ๒ เวที ดังนี้เวทีที่ ๑ชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ด้านบัญชีครัวเรือน , แหล่งน้ำ, เศรษฐกิจ รายได้และหนี้สิ้นและสังคมด้านปราชญ์ชาวบ้าน/ความต้องการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมาย คือคณะทำงานระดับหมู่บ้าน/แกนนำ/อาสาสมัคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คนระยะเวลาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ผลผลิตที่ได้ มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ในเวทีที่ ๒เวทีที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน เน้นแผนชุมชน ๒ ด้าน คือ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และด้านอาชีพเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้- กลุ่มเป้าหมาย คือคณะทำงาน/แกนนำ/อาสาสมัครและผู้แทนครัวเรือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน- ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙- ผลผลิตที่ได้ มีแผนชุมชนบนฐานข้อมูลจริง และมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การขยายผลการขับเคลื่อนโดยแกนนำหมู่บ้าน จาก 9 อำเภอ ดังนี้…จำนวนหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด 779 หมู่บ้านจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 495 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 63.54 อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 286 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 36.71 ปรับแผนชุมชนแล้ว จำนวน 228 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.26 อยู่ระหว่างการปรับแผนชุมชน จำนวน 551 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 70.73 อยู่ระหว่างการปรับแผนชุมชน จำนวน 551 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 70.73จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตมและประเมินผล ออกติดตามประเมินผลในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน ๓ ทีม ดังนี้…ทีมที่ ๑ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ติดตามอำเภอเมืองพะเยา ดอกคำใต้ และอำเภอเชียงคำทีมที่ ๒ ประกอบด้วย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนเกษตรจังหวัดพะเยา ผู้แทน สพป พะเยาเขต ๑ และ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินการ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ติดตามอำเภอเมืองภูกามยาว แม่ใจ และอำเภอปงทีมที่ ๓ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีกำหนดดำเนินการ ในวันที่ ๑,๔,๕ เมษายน {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1VSKELp

(Visited 1 times, 1 visits today)