{{พะเยา}}ฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยว จากทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 คน

การฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2559 ณห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกตเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นตัวแทน/ผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านท่องเที่ยวจากทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 คน
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ,การจัดเวทีเสวนาเรียนรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยและบ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์ โดย นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษและการค้นหาของดีบ้านเฮา โดยทีมวิทยากร
วันที่ 30 มีนาคม 2559 ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และกล่อง 9+1 โดย อาจารย์วัลวิภา ภาณุมาศ พนักงานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชน,นำเสนอของดีชุมชน โดยทีมวิทยากรกระบวนการและการทำแผน 3 บวก 3 บวก 3 บวก 3
และสุดท้ายการมอบหมายภารกิจโดยนางธันยพร แสงนูญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน…

(Visited 1 times, 1 visits today)