{{พะเยา}}เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บ.ห้วยไฟวัฒนา ด้วยเวทีประชาคมแผนชุมชน ที่ บ.ห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง เมื่อ 24 มีค.2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มค.2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางนันทิยา ยาเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยไฟวัฒนาในการจัดทำแผนชุมชน เวทีที่ 2 มีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเวที จำนวน 75 คน
กลุ่มงานสารสนเทศฯได้ชี้แจง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลจปฐ.,ข้อมูล กชช2ค.และข้อมูลอื่น ๆ ของชุมชน โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน CIA : Community Information Radar Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นครื่องมือหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้แผนชุมชนมีคุณภาพและสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
การจัดเวทีประชาคมของหมู่บ้านในวันนี้ เป็นเวที่ที่ 2 ที่ได้มีการนำข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา และความต้องการที่แท้จริงที่จะนำไสู่การจัดทำแผนที่แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแท้จริง โดยมีภาคีการพัฒนาในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง,ทีมผู้บริหารทางองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง และทางครู กศน.อำเภอภูซาง เข้าร่วมอย่างแข็งขัน
ขอชมเชยในความสมัครสมานสามัคคีของผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวบ้านห้วยไฟวัฒนาทุก ๆ ท่านที่มาร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้..ขอขอบคุณนายสุพจน์ ชาญเวช พัฒนาการอำเภอภูซาง นายถวิล ปิ่นศักดิ์ พัฒนากรและนางกุลวดี เขียวแก้ว พัฒนากร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ…ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อันมี นายประสงค์ สะสมวัฒกุล นากยก อบต.ภูซาง,นายอนงค์ วงศ์ใหญ่ รองนายก อบต.ภูซาง,นายเชาว๋ หายทุกข์ ปลัด อบต.ภูซาง,นายนันทพงษ์ วงศ์ใหญ่ เรลาฯอบต.ภูซาง และที่สำคัญขอขอบคุณนายสิริพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านห้วยไฟวัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)