{{พะเยา]}ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.และ กขข2ค.ในการจัดทำแผนชุมชนด้วยโปรแกรมCIA

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มค.2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางนันทิยา ยาเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยไฟวัฒนาในการจัดทำแผนชุมชน เวทีที่ 2 มีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเวที จำนวน 75 คน

กลุ่มงานสารสนเทศฯได้ชี้แจง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลจปฐ.,ข้อมูล กชช2ค.และข้อมูลอื่น ๆ ของชุมชน โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน CIA : Community Information Radar Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นครื่องมือหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้แผนชุมชนมีคุณภาพและสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ภาคบ่ายวันนี้..ทีมงานสารสนเทศได้ไปแนะนำ ฝึกอบรมและสาธิตการใช้ประโยชน์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล CIA ให้แก่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูซางเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมาก

จังหวัดพะเยาได้กำหนดวาระจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดพะเยา ให้มีการดำเนินโครงการมีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนา รวมถึงการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงแผนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชน ไปสู่แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์การใช้บริการข้อมูลสารสนเทศชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต IQL Reward : Information Quality of life Reward เพื่อให้อำเภอ ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอและมีเครื่องมือยกระดับข้อมูลศูนย์สารสนเทศชุมชนโดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือคนในชุมชนใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน CIA : Community Information Radar Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างง่าย ที่ถูกพัฒนามาจากระบบ Microsoft excel ให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่างๆของชุมชนในการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ,สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน, สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน(ภูมิคุ้มกัน), สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ให้ชุมชนได้วิเคราะห์และทราบถึงปัญหาของชุมชนจากข้อมูลที่ชุมชนมีอยู่ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสารสนเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมขึ้นได้

การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญโดยนำข้อมูลที่เป็นของชุมชนมาวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บเป็นประจำและบ่งชี้สภาพปัญหาของชุมชน เช่น ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค)นอกจากนี้ข้อมูลอื่นที่มีในชุมชน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนรวมทั้งความต้องการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็สามารถนำมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ในโปรแกรม CIA : Community Information Radar Analysis

อนึ่งในวันนี้.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายทำ และจัดทำสารสนเทศ ในรูปแบบสารคดี ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมการสร้างแก้มลิงเก็บน้ำ คือ อ่างเก็บน้ำหนองจิระ,โครงการโซล่าเชลสูบน้ำจากหนองจิระไปใช้ในการเกษตรและใช้ในครัวเรือนในชุมชน,โครงการเกษตรอินทรีย์,โรงสีข้าวชุมชน และป่าชุมชน(ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน)

ขอขอบคุณนายสุพจน์ ชาญเวช พัฒนาการอำเภอภูซาง นายถวิล ปิ่นศักดิ์ พัฒนากรและนางกุลวดี เขียวแก้ว พัฒนากร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ…ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อันมี นายประสงค์ สะสมวัฒกุล นากยก อบต.ภูซาง,นายอนงค์ วงศ์ใหญ่ รองนายก อบต.ภูซาง,นายเชาว๋ หายทุกข์ ปลัด อบต.ภูซาง,นายนันทพงษ์ วงศ์ใหญ่ เรลาฯอบต.ภูซาง และที่สำคัญขอขอบคุณนายสิริพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านห้วยไฟวัฒนา ที่ได้ร่วมและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสารคดีความเข้มแข็งของชุมชนในครั้งนี้…

(Visited 1 times, 1 visits today)