{{พะเยา}} วันสตรีสากลและงานมหกรรมอาชีพ อ.ดอกคำใต้ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีค.2559 ณ หอประชมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ สตรีเข้าร่วม 500 คน

กิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้และมีการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากลของอำเภอดอกคำใต้ประจำปี 2559 และยังมีกิจกรรมมหกรรมอาชีพของ สตรีที่จะรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาไปดำเนินการจนประสบความสำเร็จสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีของอำเภอดอกคำใต้ประธานเปิด โดย นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงาย โดย นายสุวรรณณา วงศ์ปนระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ดอกคำใต้สตรีที่เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอกคำใต้,คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ดอกคำใต้และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้…{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1Ry9MHl

(Visited 1 times, 1 visits today)