{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ผบิต ผู้ประกอบกานOTOPและครืข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้ายท่องเที่ยวต้นแบบ ระหว่าง 21-22มีค.2559 ณ โรงแร,พะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย 128 คน..

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ผบิต ผู้ประกอบกานOTOPและครืข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้ายท่องเที่ยวต้นแบบ ระหว่าง 21-22มีค.2559 ณ โรงแร,พะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย 128 คน..วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง โทร.089-4331511 และ อ.วชิราภรณ์ บุญประดับ MA Design in Fashion Marketing มหาวิทยาลัย Northumbria,UK โทร.085-7209620 {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1Sf4j52

(Visited 1 times, 1 visits today)