{{พะเยา}}คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อตอดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนฯ ที่ อ.เมืองพะเยา และ อำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีค.2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย. นายวัฒนา. เดียวสุรินทร์. พัฒนาการจังหวัดพะเยา,นายเฉลิม ใจอุ่น. ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา,นางสาวพรรษสรณ์. งุ่ยส่องแสวง.ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และนางชมพูนุท. ธรรมยา. นักวิชาการพัฒนาชุมชนได้ออกติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัพะเยา…ภาคเช้าที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ใหม่ดง หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา และ ภาคบ่าย ณ ที่วัดทุ่งหลวง ต.บุญเกิด อำเภอดอกคำใต้. จังหวัดพะเยา. .ทั้งนี้เพื่อติดตามผลและประเมินผลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนตามวาระจังหวัดและตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน…

(Visited 1 times, 1 visits today)