{{พะเยา}}แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อออกนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดเก็บ จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 กพ.2559

จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อออกนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดเก็บ จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 กพ.2559
สำหรับวันจันที่ 15 กพ.2559 ทีมที่ 1 ประกอบด้วยนายยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และตัวแทนจาก กศน.,สนง.พระพุทธศาสนาฯ,สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ จุดที่ 1 ภาคเช้า ณ ที่ประชุม อบต.แม่สุก อ.แม่ใจ และ จุดที่ 2 ภาคบ่าย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา
ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และ อบต.ทั้ง 2 แห้ง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

(Visited 1 times, 1 visits today)