{{พะเยา}}คลิปข่าวพะเยานิวส์..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมืองที่ บ.หล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา(12กพ.2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กพ.2559 คลิปข่าวพะเยานิวส์..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมืองที่ บ.หล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ทุกครัวเรือน(250 ครอบครัว)ต่อสู้กับภาวะภัยแล้งในปีนี้..
ประทับใจกับการที่ชุมชนบ้านหล่ายทุ่งที่มีแนวคิดในการต่อสู้กับสภาวะภัยแล้งในปีนี้..การขาดแคลนน้ำทำการเกษตรทำให้ศักยภาพและโอกาสของชาวบ้านมีน้อย ประสบปัญหาความขาดแคลน และความยากจนทุกหย่อมหญ้า ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่แก่ชาวบ้านมาก แต่ชุมชนบ้านหล่ายทุ่งนี้ กลับพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และ ไก่พื้นเมืองกันทุกครอบครัว
ภายใต่การริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และภาคีการพัฒนาในอำเภอเชียงม่วน โดยการสนับสนุนจากท่านนายอำเภอเชียงม่วน นายเทวา ปัญบุญ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(โครงการปิดทองหลังพระ) มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
ปัจจุบันการพัฒนาดังกล่าวได้เกิดเป็นมรรคเป็นผล สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ เป้าหมายเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว มีเนื้อ มีไข่บริโภค และยังจำหน่ายเป็นรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทาง ของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมให้รู้จักการผลิต และการบริโภค เช่น การปลูกพืชผักสวครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลาในบ่อเล็ก ๆ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสามารถนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนได้..
ขอขอบคุณ..นายธีรศักดิ์ ปันกิติ พัฒนากร ,นางศรัญญา พวงคำ ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่,นางสาวธัญลักษณ์ บุญยืน ครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่และนางปิง กองแก้ว ครัวเรือนเลี้ยงไก่ที่ให้การต้อนรับ..และถ่ายทำคลิปข่าววันนี้..
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุมชนบ้านหล่ายทุ่งแห่งน้ จะเป็นชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนอื่น ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป.{{คลิปข่าวพะเยานิวส์}} http://bit.ly/1VaaY0M {{ภาพกิจกรรม}} http://on.fb.me/1o7QET5

(Visited 1 times, 1 visits today)