{{พะเยา}}ประชุมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประชุมชี้แจงคณะทำงานรัะดับพื้นที่ในภูมิภาค ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(11กพ.2559)

เมื่อวันพุธที่ 11 กพ.2559 เวลา 14.00 น.-16.00 น.ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดการประชุมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประชุมชี้แจงคณะทำงานรัะดับพื้นที่ในภูมิภาค ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายครณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดพะเยา..
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท โดย นายประสาท พาศิริ รองเลขาธิการ ืกปร.
แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดย นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฉายวิดิทัศน์ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำ และการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และการชี้แจงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลชุมชน โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน..

(Visited 1 times, 1 visits today)