หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

1.บ้านกิ่วแก้ว หมู่บ้าน 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

2.บ้านร่องหาด หมู่บ้าน 9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

3.บ้านหนองกลาง หมู่บ้าน 7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

4.บ้านดอนไชย หมู่บ้าน 4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)